Leveranciersvoorwaarden

 

1. TOEPASSING

1.1 Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle bestellingen, op alle opdrachten en op alle (mondelinge) afspraken tussen B.V. Nettorama Distributie, (“Nettorama”), en de (potentiële) leverancier, alsmede op alle inkooporders en op alle schriftelijke overeenkomsten tussen Nettorama en de leverancier (“Overeenkomst”), zijn uitsluitend deze voorwaarden (“Voorwaarden”) van toepassing.

1.2 Indien naast deze voorwaarden tevens de algemene inkoopvoorwaarden van C.I.V. Superunie B.A. van toepassing mochten zijn, zullen deze laatste voorwaarden prevaleren.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Nettorama is nimmer gebonden aan door haar gedane schriftelijke of mondelinge offerteaanvragen, verzoeken tot het verstrekken van informatie of tot een contractvoorstel.
De door de leverancier gedane/opgegeven aanbiedingen, offertes en prijzen zijn ten allen tijde bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

2.2 Per inkooporder komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de leverancier de ontvangst ervan bevestigt. Bij gebreke van een reactie van de leverancier binnen vierentwintig (24) uur na het tijdstip waarop de order is geplaatst, wordt deze geacht door de leverancier te zijn aanvaard.

3. ELECTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING

Artikelgegevens

Nettorama heeft zich ten doel gesteld alleen 100% correcte (artikel)data in haar systemen te importeren, zodat betrouwbare informatie ter beschikking komt. De leverancier is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige aanlevering van artikelgegevens. In geval van wijzigingen in specificaties, dient u dit tijdig door te geven.

Verder dient de leverancier zich aan de volgende spelregels te houden:

 • De leverancier zorgt voor de eerste publicatie dat zijn leveranciersgegevens (zoals n.a.w., KvK, etc.), volgens de hiervoor geldende Nettorama procedure in het interne Nettorama systeem worden opgenomen;
 • Contactgegevens inclusief GLN’s, gebruikte datapool en contactpersoon dienen vooraf tussen de leverancier en Nettorama Datamanagement te zijn uitgewisseld;
 • Superunie behoudt zich het recht om aanvullende datavelden toe te voegen aan de dataset.
   

4. LEVERING

4.1 Indien de leverancier een overschrijding van de levertijd verwacht, zal hij dit onverwijld, met vermelding van de vermoedelijke reden daarvan, aan Nettorama meedelen.

4.2 Leveringen eerder dan overeengekomen kunnen door Nettorama geweigerd worden.

4.3 Levertijdigheid
Nettorama vermeldt voor elke (EDI)-order de leverdatum, eventueel voorzien van een concreet levertijdstip. Afgesproken levertijden zijn bindend. Levering voor het afgesproken levertijdstip kunnen alleen plaatsvinden na toestemming van Nettorama, waarbij Nettorama de leverancier informeert over de verwachten wachttijd voor de leverancier.


Indien de leverancier voorziet dat een levering te laat zal aankomen, zal de leverancier dit direct  per e-mail of telefonisch aan Nettorama meedelen, met vermelding van de reden daarvan. Bij vertraging is de leverancier verplicht Nettorama volgens onderling afgesproken frequentie te blijven informeren over het te verwachten tijdstip van aankomst. Indien Nettorama de aldus aangekondigde of anderszins voorzienbare overschrijding van de levertijd onaanvaardbaar acht, kan zij de overeenkomst van de desbetreffende levering ontbinden.

Bij te late levering houdt Nettorama zich het recht voor om daaruit voortvloeiende directe en/of  indirecte kosten (bijvoorbeeld koeriers) aan de betrokken leverancier in rekening te brengen.

4.4  Afgesproken hoeveelheden zijn bindend voor de leverancier. Levering van kleinere of grotere hoeveelheden kan alleen plaatsvinden na toestemming van Nettorama. Dit dient dan ook altijd gemeld te worden voordat de levering plaatsvindt.

4.5 Correcte facturen
Nettorama verwacht dat facturen volledig en correct verstuurd worden, zowel inhoudelijk als tariefmatig.

a. Monsters

In geval van nieuwe producten zal de leverancier op verzoek monsters daarvan aan Nettorama sturen. Door de leverancier aan Nettorama verstrekte monsters zijn in alle gevallen kosteloos, zowel voor als na het sluiten van een overeenkomst. Het verzoek om en levering van monsters verplicht Nettorama in geen geval tot het plaatsen van een order voor dat product.
De kwaliteit van de daarna geleverde producten dient ten minste te voldoen aan de kwaliteit van de monsters.

b. Colli

Colloverpakking

Alle producten dienen deugdelijk te worden verpakt. Daarbij dienen de producten zodanig verpakt   te zijn, dat zij bij normaal vervoer de plaats van levering in goede staat bereiken en het lossen van de goederen veilig kan geschieden. In het bijzonder geldt dat:

 • De leverancier zich conformeert aan de uitgangspunten van de stichting Collomoduul voor wat betreft de maatvoering;
 • De verpakking eenvoudig en zonder hulpmiddelen kan worden geopend (bijvoorbeeld geen dozen met nieten, geen krachtlijm);
 • In het geval van gebruik van karton de verpakking van zodanige kwaliteit is dat de  verpakking niet inzakt en stapelbaar is met gelijke en andere verpakkingen;
 • Indien gebruik wordt gemaakt van trays als omverpakking, dient de leverancier de tray te krimpen met folie.

Tekst op colloverpakking

 • Aan de buitenkant van het collo dient duidelijk herkenbaar te zijn wat de inhoud is (inhoud, merk en productnaam);
 • In geval sprake is van een THT, dient deze duidelijk op de buitenkant van de collo zichtbaar te zijn;
 • De GTIN (handelseenheid) van de collo dient eveneens duidelijk zichtbaar te zijn;
 • In geval sprake is van gevaarlijke stoffen dienen op de buitenzijde van de collo deugdelijke gevaren etiketten aanwezig te zijn, inclusief duidelijk leesbare UN- nummering en gevarenklasse;
 • Het productblad gevaarlijke stoffen dient door leverancier overhandigd te zijn. In  geval van wijzigingen in dit productblad dient dit telkens vroegtijdig door leverancier gemeld te worden;
 • In geval van specifieke vereisten tijdens opslag (zoals temperatuur- conditionering, zonlicht, etc.) en handling (rechtop plaatsen, breukgevoeligheid, etc.) dient dit duidelijk op de collo herkenbaar te zijn;
 • Lot- en serienummer dienen altijd op de doos zichtbaar te zijn.

Leverancier heeft de verantwoordelijkheid om bij het laden en lossen de Arbo voorwaarden – die  betrekking hebben op het maximale tilgewicht bij frequent repeterende belasting – na te (laten) leven.

c. Ladingdragers

Standaardisatie in de maatvoering van ladingdragers is van belang voor een efficiënt transport van de leverancier naar het distributiecentrum van Nettorama. Nettorama verwacht daarom van haar leveranciers dat zij alle producten op pallets of rollende ladingdragers leveren en dat zij zich daarbij aan onderstaande vereisten voor ladingdragers en palletstapeling -en belading houden. Afwijkingen ten opzichte van bovengenoemde eisen worden alleen geaccepteerd na de schriftelijke goedkeuring van Nettorama.     

Rollende ladingdragers

 • Nettorama hanteert de volgende rollende ladingdragers: Nettorama rolcontainers, rolly’s en dolly’s;
 • Alle producten op display dienen met rolly’s en dolly’s rollend aangeleverd te worden. Kleine pallets worden niet geaccepteerd.

Pallets

 • Nettorama hanteert twee palletmaten: 100x120 cm en 80x120 cm;
 • De pallets dienen veilig, schadevrij, droog, schoon, ongediertevrij en kwalitatief goed te zijn;
 • Leverancier dient op poolpallets te leveren;
 • Uitsluitend de volgende poolpallets worden geaccepteerd:

Poolorganisatie

Afmeting 100x120 cm

Afmeting 80x120 cm

LPR

X

X

CHEP

X

X

DPB

X

 

PP LOGIPAL (IPP)

X

X

POOLPALLETS (EPS

Veiling)

X

 

H1 (vers)

X

X

 • Alleen diepvriesproducten mogen op witte/EPAL pallet geleverd worden, mits deze van goede kwaliteit is en deze bij levering één op één geruild wordt. Het niet direct ruilen van EPAL pallets, betekend dat er later geen recht meer is op deze pallets. Slechts bij uitzondering – indien de leverancier kan aantonen dat zijn bedrijfsvoering hier op korte termijn niet op kan worden ingericht – kan de leverancier zijn leveringen (vers of droge kruidenierswaren) op EPAL pallets laten plaatsvinden. Dit kan alleen na expliciete overeenstemming met Nettorama.

Hoogte ladingdragers

 • Maximale stapelhoogte is 180 cm, inclusief ladingdrager, tenzij hierover afwijkende  afspraken gemaakt zijn met en geaccordeerd zijn door Nettorama.
 • Een beladen ladingdrager met afmeting 100x120 cm weegt maximaal 1.000 kilogram, inclusief ladingdrager. Bij een ladingdrager met afmeting 80x120 cm geldt een maximum gewicht van 800 kilogram, inclusief ladingdrager.

Belading en stapeling ladingdragers

Voor de belading en stapeling van de ladingdragers gelden eveneens de standaard GS1 richtlijnen  inclusief de toevoegingen voor leveringen aan een geautomatiseerd DC. Van deze eisen benoemt Nettorama de volgende eisen expliciet (maar niet uitsluitend):

 • Ladingdragers worden gestapeld binnen hun grondoppervlak. De lading mag maximaal 50 mm aan iedere zijde overhangen;
 • Ladingdragers worden in een vast patroon en in verband gestapeld. De homogeniteit van de belading dient van die aard te zijn dat na verwijdering van extra (transport)emballage  de producten stabiel op de ladingdrager blijven staan;
 • Elke laag bevat eenzelfde aantal colli;
 • Ladingdragers bevatten maximaal 2 (twee) THT’s per ladingdrager, mits de “oudste” THT datum als laatste op de verzendeenheid worden gestapeld;
 • Ladingdragers bevatten maximaal 1 (één) product per ladingdrager;
 • Indien de bestelde hoeveelheid zo gering is dat vanuit efficiëntie meerdere producten of THT’s door gestapeld zouden kunnen worden, is dat slechts mogelijk indien er voor ieder nieuw product of THT een nieuwe Sandwichpallet wordt gebruikt. De producten met de  kortste THT dienen dan als laatste/bovenste op de ladingdrager geplaatst te zijn.

De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke palletbelading. Nettorama accepteert geen wegwerppallets.

Displays

Indien er displays geleverd worden dan geldt dat deze verrijdbaar moeten zijn, op pool- ladingdragers staan en een maximale hoogte van 1.60m hebben.

d. Houdbaarheid en temperatuur

De door Nettorama afgesproken houdbaarheidstermijn geldt bij iedere levering. Elke levering dient te geschieden volgens het FEFO-systeem. Ieder product hoort dus altijd minimaal dezelfde of een langere THT te dragen dan de producten uit iedere voorafgaande levering.
1 (één) levering bevat  maximaal 2 (twee) THT’s per product. Een ladingdrager bevat maximaal twee (twee) THT’s per ladingdrager, mits de “oudste” THT datum als laatste op de verzendeenheid wordt gestapeld.

De leverancier draagt er zorg voor dat de producten altijd en door de gehele keten worden opgeslagen en vervoerd onder condities die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en  die ten minste voldoen aan alle wettelijke eisen. In geval van temperatuurgevoelige producten, draagt de leverancier er zorg voor dat de producten worden aangeleverd op een temperatuur die niet hoger of lager is dan voor het behoud van een goede kwaliteit wenselijk c.q. noodzakelijk is, onder andere door te monitoren, controleren en registreren dat de temperatuur binnen de voorgeschreven bandbreedte blijft.

Temperatuurnormen

ontvangst:

Norm

Afkeurgrens

(ondertemperatuur):

Koelvers *

0 - 7°C (streef 0 – 4

°C)

> + 7°C

Diepvriesproducten

< - 18°C

> - 15°

*) Wanneer de fabrikant een bewaartemperatuur op de verpakking vermeldt die lager is dan de wettelijk voorgeschreven temperatuur dan dient deze lagere temperatuur bij ontvangst te worden  aangehouden.

e. Levering

Levering geschiedt uitsluitend met een gesloten vrachtauto met achterlossing, mits anders is overeengekomen met goedkeuring van Nettorama. Nettorama kan  gebruik van een ketting(auto) verlangen. De leverancier dient zich aan de op de afleverplaats geldende voorschriften te houden. De chauffeur dient altijd zelf te lossen en goederen op de aangegeven plaats neer te zetten. Zowel bij Nettorama als bij Müller kan er gelost worden met pompwagens die ter beschikking worden gesteld vanuit Nettorama en Müller.

De leverancier is verplicht om transportbundeling toe te passen richting het DC van Nettorama. De leverancier dient daarom minimaal 15 pallet plaatsen per aanlevermoment te combineren, wanneer er meer dan 15 pallets vanuit dezelfde locatie worden verstuurd.

f. GS1-label met SSCC-code

Niet verplicht, wel gewenst;

Aantal en plaats
Iedere verzendeenheid (dus ook een niet volle pallet) voorzien van 2 (twee) GS1-labels met SSCC-code. In geval van Sandwichpallets dient iedere individuele Sandwichpallet separaat gelabeld te zijn (met een unieke SSCC).

Formaat en inhoud
Iedere ladingdrager voorzien van een GS1-label in A5 formaat. De opmaak en inhoud van het label dient te voldoen aan het GS1-format. Ieder label vermeldt:

 • SSCC-nummer;
 • GTIN besteleenheid;
 • hoeveelheid producten;
 • THT per ladingdrager;
 • het ordernummer van de afnemer;
 • omschrijving van de producten;
 • netto- en brutogewicht van de goederen;
 • inhoud per collo;
 • aantal colli;
 • aantal ladingdragers.

5. PRIJS EN BETALING

Potentiële prijsverhogingen, zowel specifieke als algemene, al dan niet als gevolg van meerwerk of meerleveringen, kunnen slechts aan Nettorama worden doorberekend indien deze door Nettorama vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en tenminste 4 weken voor beoogde ingangsdatum zijn voorgesteld, altijd ingaande op een maandag.

6. KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

De leverancier garandeert dat de geleverde goederen en het productieproces van goede kwaliteit zijn en voldoen aan alle toepasselijke branchenormen en -eisen en wettelijke voorschriften van zowel de staat waarin de goederen geproduceerd worden, als van de staat waarvoor de goederen bestemd zijn.

7. VOEDSELFRAUDE

Nettorama maakt zich actief sterk tegen voedselfraude en voert hierop een zero tolerance beleid. In dat kader accepteert Nettorama geen enkele vorm van (voedsel)fraude, in welke omvang dan ook. Iedere vorm van voedselfraude, waaronder ook ieder vermoeden (bijvoorbeeld ingegeven doordat de NVWA een onderzoek naar de betreffende leverancier heeft ingesteld) bij Nettorama dat er sprake zou kunnen zijn van voedselfraude waartegen door de betrokken leverancier geen tijdig en in de visie van Nettorama afdoende bewijs van het tegendeel is geleverd, geeft Nettorama het recht alle Overeenkomsten te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen en de relatie met de betreffende leverancier direct te beëindigen. Nettorama heeft in een dergelijk geval eveneens het recht alle betrokken partijen en instanties van een dergelijk(e) (vermoeden van) fraude op de hoogte te brengen en de beëindiging van de relatie met de betrokken leverancier, zo nodig onder vermelding van redenen, openbaar te maken.

8. DUURZAME HANDEL

Nettorama vindt duurzaamheid een randvoorwaarde voor een goede en gezonde bedrijfsvoering. De eisen die Nettorama aan zijn (toe)leveranciers stelt zijn gelijk aan Superunie en vastgelegd op www.superunie.nl en in contractbevestigingen.

9. RECALL

Indien Nettorama dit wenselijk acht of daartoe is/wordt verplicht, heeft zij het recht om een “recall” actie in te stellen. De leverancier is aansprakelijk voor alle door Nettorama gemaakte kosten en geleden schade in verband met een dergelijke recall.

Het kan voorkomen dat bepaalde geleverde producten niet voldoen: omdat ze ongeschikt zijn voor  gebruik of consumptie (door bijvoorbeeld afwijkingen of mogelijke gezondheidsrisico’s) of omdat daarover twijfel bestaat bij Nettorama of het winkelend publiek. In dergelijke gevallen kan Nettorama besluiten om de betreffende producten terug te roepen uit de winkels en bij haar afnemers. Indien producten al door het winkelend publiek zijn gekocht, kan Nettorama het publiek oproepen die producten te retourneren.

Zodra de leverancier constateert dat een product niet voldoet (of over informatie beschikt waaruit blijkt dat een product niet voldoet), meldt de leverancier dit aan Nettorama. Nettorama kan de leverancier dan verzoeken om binnen 24 (vierentwintig) uur een rapport op te stellen waarin alle relevante informatie en documentatie is opgenomen met betrekking tot het betreffende product. Het rapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

Het betreffende product: naam, GTIN, THT;

(Ongewenste) effecten op de gezondheid van het betreffende product;

(Eventuele) overige door Nettorama gewenste informatie.

De leverancier is steeds telefonisch bereikbaar voor Nettorama voor overleg en het geven van informatie en assistentie bij het uitvoeren van de recall.
Nettorama bepaalt in overleg met de leverancier de communicatie met de NVWA.

De leverancier haalt vervolgens de betreffende producten op de door Nettorama aangegeven  plaats en tijdstip op en zorgt voor de afvoering en vernietiging ervan.

Alle kosten – waaronder de vernietigingskosten – die direct en/of indirect gemoeid zijn met de  recall komen voor rekening van de leverancier. Deze bedragen de productkosten en de handelingskosten (momenteel € 50 per filiaal, € 126 voor DC en € 100 voor Hoofdkantoor). Eventuele aanvullende kosten (extra kosten rondom communicatie, schade geleden door Nettorama/consument) worden ook doorbelast naar de leverancier.

10. CENTRALE BETALING, FACTURERING EN BONUSAFREKENINGEN

Na voltooiing van een levering of na voltooiing van andere opgedragen werkzaamheden dient de  leverancier onmiddellijk een duidelijke en gespecificeerde factuur op te maken. De leverancier stuurt een dergelijke factuur aan de crediteurenadministratie van Nettorama via het bericht INVOIC.

Op de factuur moeten in ieder geval de volgende gegevens opgenomen worden:

 • De GLN van Nettorama (factuuradres);
 • De GLN van het afleveradres;
 • Het ordernummer van de afnemer;
 • Leverdatum;
 • GTIN;
 • Artikelomschrijving;
 • Aantal geleverde artikelen;
 • Stukprijs;
 • BTW;
 • Emballage.

Het is van belang dat elke factuur voldoet aan bovengenoemde vereisten. Voldoet een factuur niet (geheel), dan zal Nettorama de verwerking (en dus ook de betaling) van die factuur opschorten of weigeren. Mocht u facturen niet op deze wijze kunnen verwerken, dan kunt u bij uitzondering de factuur via de mail sturen, hier dient u dan wel toestemming voor te hebben.

Voor iedere factuur geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij een wettelijke bepaling  een kortere termijn voorschrijft. In dat laatste geval geldt de kortere – wettelijke – betalingstermijn. De betalingstermijn begint te lopen nadat de levering is voltooid of na ontvangst van de factuur, al naar gelang welke datum later is.

Door betaling van een factuur voldoet Nettorama aan al haar verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst.

De leverancier blijft verplicht deugdelijke producten aan Nettorama te leveren, ook nadat Nettorama een factuur heeft betaald.

Indien en voor zover er sprake is van numerieke verschillen in een factuur, waardoor een administratieve correctie achteraf dient plaats te vinden, worden de gemaakte kosten voor de     correctie door Nettorama verhaald op de leverancier.

Een leverancier die via een Superunie contract levert is een Superunie leverancier.
Superunie leveranciers sturen hun facturen naar Superunie, de factuur komt via Superunie bij Nettorama terecht. De factuur wordt door Nettorama betaald.

Bonusafspraken

Nettorama en de leverancier behouden zich de mogelijkheid voor in onderling overleg bonus- afspraken te maken, welke door partijen schriftelijk worden vastgelegd en conform de letter van  deze bonusafspraak door Nettorama kunnen worden verrekend met de vorderingen die de leverancier op Nettorama heeft.

Bonusafrekeningen

Crediteringen die niet via Nettorama (op artikelniveau) zijn verrekend, kunnen door de leverancier  in geen geval in mindering worden gebracht op de te hanteren grondslag(en) voor de berekening van bonussen achteraf.
 

11. OVERMACHT

Van overmacht van de leverancier is in ieder geval geen sprake bij gebrek aan personeel, stakingen, ziekte onder personeel, te late leveringen door toeleveranciers, onverwachte prijsverhogingen, stroomstoring, afgekeurde grondstoffen/ingrediënten benodigd in het productieproces of contractbreuk door derden.

12. VERREKENING

Nettorama mag haar vorderingen op de leverancier verrekenen met alle vorderingen van de leverancier op Nettorama, ongeacht of de vorderingen van (een van) beide partijen opeisbaar zijn, onder voorwaarde of onder tijdsbepaling. Onder de vorderingen die ter verrekening door Nettorama openstaan vallen uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend vorderingen die voortvloeien uit (bonus) afspraken of overeenkomsten die de leverancier is aangegaan met Nettorama ook indien Nettorama voor zo’n afspraak of overeenkomst geen toestemming heeft gegeven. Het moet dan wel gaan om afspraken of overeenkomsten die zijn aangegaan in het kader van de (handels)relatie tussen de leverancier en Nettorama.

13. GEHEIMHOUDING

Tussen de leverancier en Nettorama wordt veel vertrouwelijke informatie uitgewisseld. Daaronder vallen onder andere gegevens met betrekking tot de onderneming van Nettorama, waaronder productprijzen en omzetcijfers. De leverancier zal daarom die informatie geheim houden, als ook enige andere informatie die de leverancier ter kennis is gekomen in het kader van onderhandelingen en uitvoering van een Overeenkomst.

De geheimhouding heeft alleen betrekking op informatie die niet reeds publiekelijk bekend is. De geheimhouding geldt niet als er een wettelijke verplichting op de leverancier rust om de betreffende informatie bekend te maken of als Nettorama vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking.

De leverancier zal de hiervoor bedoelde geheimhouding ook na beëindiging van een Overeenkomst betrachten.